محصولات مشابه جعبه سیگار

جعبه سیگار

جهت جلوگیری از خرد شدن و شکستن سیگار می توانید از جعبه سیگار استفاده کنید. جعبه سیگار در حفظ طراوت و تازگی سیگار نیز می تواند تاثیر فراوانی بگذارد.