معرفی مجسمه دکوری آسیاب بادی


در ساخت این مجسمه از آسیاب بادی طبیعی الهام گرفته شده است . مجسمه دارای دو پره عمود برهم و متحرک است که قابل جداشدن از بدنه است . 
تزئینی مناسبی برای دکور آشپزخانه و روی کنسول و ... است . جعبه کادویی دارد و برای هدیه روز تولد و عیدی و... مناسب است . 

خیر
بله