چراغ اضطراری دیواری و سقفی مدل حبابی LED
  چراغ اضطراری دیواری و سقفی مدل حبابی LED چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری COB
  چراغ اضطراری دیواری COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری COB
  چراغ اضطراری دیواری COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری COB
  چراغ اضطراری دیواری COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری دکمه رادیویی COB
  چراغ اضطراری دیواری دکمه رادیویی COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۱۲۳,۲۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ مدل پنل COB
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ مدل پنل COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری آهنربایی
  چراغ اضطراری آهنربایی چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری پریز آهنربادار LED
  چراغ اضطراری پریز آهنربادار LED Led flashlight
  Led flashlight
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری پریز آهنربادار COB
  چراغ اضطراری پریز آهنربادار COB Cob flashlight
  Cob flashlight
  ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری چند منظوره شارژی COB
  چراغ اضطراری چند منظوره شارژی COB چراغ خطر
  چراغ خطر
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری پریز با دو لامپ COB
  چراغ اضطراری پریز با دو لامپ COB Emergency flashlight
  Emergency flashlight
  چراغ اضطراری پریز کنترل دار
  چراغ اضطراری پریز کنترل دار Emergency flashlight
  Emergency flashlight
    وجود چراغ اضطراری در هرمکانی لازم دارد . هنگام تاریکی و در زمانی که نورکافی  وجود نداشته باشد از چراغ های اضطراری استفاده می شود.
     چراغ اضطراری می تواند به شکل  کلید پریز ، فانوس ، پیشانی بند و ... باشد . هر شکل براساس نیاز طراحی و ساخته شده اند .
   چراغ اضطراری پریز
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده