چراغ اضطراری دیواری و سقفی مدل حبابی LED
  +
  چراغ اضطراری دیواری و سقفی مدل حبابی LED چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری دکمه رادیویی COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری دکمه رادیویی COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ مدل پنل COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ مدل پنل COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری پریز آهنربادار COB
  +
  چراغ اضطراری پریز آهنربادار COB COB flashlight
  COB flashlight
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری پریز آهنربادار LED
  +
  چراغ اضطراری پریز آهنربادار LED LED flashlight
  LED flashlight
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری چند منظوره شارژی COB
  +
  چراغ اضطراری چند منظوره شارژی COB چراغ خطر
  چراغ خطر
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  چراغ قوه اضطراری پریز
  +
  چراغ قوه اضطراری پریز چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری پریز با دو لامپ COB
  +
  چراغ اضطراری پریز با دو لامپ COB Emergency flashlight
  Emergency flashlight
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری دو لامپ COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری دیواری COB
  +
  چراغ اضطراری دیواری COB چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری پریز کنترل دار
  +
  چراغ اضطراری پریز کنترل دار Emergency flashlight
  Emergency flashlight
  چراغ اضطراری آهنربایی
  +
  چراغ اضطراری آهنربایی چراغ اضطراری
  چراغ اضطراری
    وجود چراغ اضطراری در هرمکانی لازم دارد . هنگام تاریکی و در زمانی که نورکافی  وجود نداشته باشد از چراغ های اضطراری استفاده می شود.
     چراغ اضطراری می تواند به شکل  کلید پریز ، فانوس ، پیشانی بند و ... باشد . هر شکل براساس نیاز طراحی و ساخته شده اند .
   چراغ اضطراری پریز
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده