چراغ قوه جاکلیدی دار مشکی
جاکلیدی

معرفی چراغ قوه جاکلیدی دار

چراغ قوه دارای جاکلیدی برای آویزان کردن کلید و قلاب برای آویزان کردن از کمر است . لامپ آن از نوع led و پرنور است و با فشردن دکمه سطحی روشن میشود.