فیلتر های اعمال شده:حذف
جستجوی عبارت promise
بر اساس نوع
بر اساس سازنده